بیمه وکالت / بیمه وکالت / بیمه سینا / انواع بیمه ها / تعریف بیمه /
بیمه وکالت

 

از خواص اصلی پوشش های بیمه ای برای افراد و گروه ها تامین نیازهای مهمی است که ناگهان وبدون اراده به وجود می آید و ممکن است موجب غافلگیری فرد شده که آثار و عواقب آن غیر قابل جبران خواهد بود، از جمله این موارد می توان به حوادث گوناگون اشاره کرد.

در روابط وسیع و پیچیده اجتماعی امروز، هرلحظه این امکان وجود دارد که افراد با طرح دعوی علیه خود مواجه شده واز طرف مراجع قضائی فرا خوانده شوند، به طوری که این امر، زندگی آرام شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد وامنیت وآسایش آنها را به کلی مختل سازد. نکته بسیار مورد توجه این که، معمولاً افراد برای حل وفصل مسائل حقوقی، آگاهی و تجربه لازم را نداشته و به گونه ای نگران ومضطرب به مراجع قانونی مراجعه می کنند.

 از طرفی مسئولان مراجع قضائی نیز با حجم انبوهی از پرونده مواجه بوده و وقتی با این افراد ناآشنا با مسائل حقوقی وقضائی روبرو می شوند، موضوع به شکل سخت تری جلوه می نماید که نهایتاً ممکن است درکیفیت آراء تاثیر گذاشته وعواقب شدید آن درسراسر زندگی فردی واجتماعی مراجعان جاری شود. شرکت بیمه سینا برای نخستین بار درایران، رشته بیمه ای جدیدی را طراحی وبه مرحله اجرا درآورده، به طوری که همه ابواب جمعی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکتها وگروه های مختلف را زیر پوشش بیمه وکالت قرار می دهد تا هرگاه هریک از اعضا بیمه شده از طرف مراجع قضائی فراخوانده شود، وکیل ومشاور مناسب دراختیار آنها گذاشته ویا هزینه های وکالت رامطابق تعرفه ویا مبلغ مندرج در حکم دادگاه براساس قرارداد بیمه تامین وپرداخت کند.

•           نوآوری در صنعت بیمه هدف اصلی شرکت بیمه سیناست .

•           بیمه وکالت پوششی مطمئن و نوین از شرکت بیمه سینا.

جدول تعهدات بیمه گر در مراحل رسیدگی پرونده های قضائی برای تأمین حق الوکاله در شش وضعیت همراه با حق بیمه سالانه و یا ماهانه :

 

 تعهدات 

حق بیمه ای

 

میزان تعهد برای

دادگاه های عمومی

 

میزان تعهد

برای رسیدگی

در دادگاه های تجدید نظر

 

میزان تعهد

برای رسیدگی

در دیوانعالی کشور

 

حق بیمه

سالانه

برای هر نفر

 

حق بیمه

ماهانه برای

پرداخت قسطی

 10.000.000

 10.000.000

10.000.000 

337.600 

 28.500

 2

 5.000.000

 10.000.000

 10.000.000

180.800 

15.500

 3

 5.000.000

5.000.000 

5.000.000 

 168.800

 14.500

 3.500.000

 5.000.000

5.000.000 

122.000 

 10.500

 5

3.000.000 

 5.000.000

5.000.000 

 106.400

 9.000

به میزان مورد تقاضا 

 به میزان مورد تقاضا

به میزان مورد تقاضا 

 متناسب با تعهد

 متناسب با تعهد

مبالغ به ریال می باشد

 

نام و نام خانوادگی
رایانامه
*
کدتصویری کدداخل تصویر
 
آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد بود