بیمه مسئولیت / بیمه مسئولیت / بیمه سینا / انواع بیمه ها / تعریف بیمه /
بیمه مسئولیت


  بیمه مسئولیت
    
     در جامعه بشری اقتدار و قوت قوانین مسئولیت مدنی بیانگر انضباط اجتماعی و تعالی مدنیت و فرهنگ آن جامعه می باشد . استواری مسئولیت مدنی براین اصل کلی ، که هر کس موجب زیان دیگری شود مسئول جبران آن است ریشه در امنیت و عدالت اجتماعی دارد. امروزه تحقق امنیت و عدالت اجتماعی تنها با وضع یک قانون مسئولیت مدنی در جهت حمایت از حقوق زیاندگان به تنهائی کفایت نمی کند، بلکه بایستی سیستمی اندیشیده و استوار شود که اجرای قانونی مسئولیت مدنی و تأمین عدالت اجتماعی را تسهیل کند. سیستم مؤثری که قادر است جبران خسارتهای مورد بحث را سرو سامان دهد تکنیک بیمه است ، بنابراین یکی از شاخص های سنجش رشد و ارتقاء مدنیت در هر جامعه رشد بیمه های مسئولیت در آن جامعه می باشد. بیمه مسئولیت مدنی در پنج گروه به شرح زیر طبقه بندی می گردد:

 
 بیمه مسئولیت کار فرما در مقابل کارکنان  

این نوع بیمه نامه مسئولیت های کارفرما (مطابق با قانون کار ) را در مقابل کارکنان در جریان کار و در صورت وقوع حوادث کارگاهی تحت پوشش قرارداده و خسارات جانی حاصله را جبران می نماید.

  بیمه مسئولیت عمومی

در این بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث (غیر مرتبط با فعالیت بیمه گذار) طبق قوانین جاری کشور تحت پوشش است و خسارتهای جانی و مالی وارد به زیاندیدگان جبران می گردد.از انواع بیمه هایی که تحت این نوع بیمه صادر می گردد عبارتند از :

1-2 بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی.

2-2 بیمه مسئولیت آتش سوزی.

3-2 بیمه مسئولیت شهرداری ها ، بیمه نگهبانان مسلح بانکها .

4-2 بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران .

5-2 بیمه مسئولیت مؤسسات  انتقال نیرو و آبرسانی.

  
 بیمه مسئولیت حرفه ای.

در این بیمه نامه مسئولیت قانونی صاحبان حرف در مقابل کسانی که در رابطه با حرفه آنان دچار خسارت جانی یا مالی گردیده اند تحت پوشش قرار می گیرد.مهمترین نوع بیمه های مسئولیت حرفه ای که عرضه می گردد عبارتند از :

1-3 بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان؛

2-3 بیمه مسئولیت مدیران فنی بیمارستانها؛

3-3 بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان و شرکت های نمایندگی شرکتهای بیمه؛

4-3 بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر و ...؛

5-3 بیمه مسئولیت مدیران استخرها و ناجیان غریق؛

6-3 بیمه مسئولیت هتلداران ، بیمه مسئولیت مدیران سینماها ، شهربازی ها و ...؛

7-3 بیمه مسئولیت شرکتهای سرویس و نگهداری آسانسورها و ...؛

 
 بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

موضوع این بیمه نامه جبران خسارات  جانی و مالی وارد به مصرف کنندگان کالا و اشخاص ثالث ناشی از خطرات کالا می باشد که در نتیجه عدم ایمنی و عیب و نفص کالای تولید و عرضه شده بوقوع پیوسته باشد و همچنین عدم کیفیت و کارایی مطلوب کالا نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت از جمله بیمه نامه های صادره در این زمینه عبارتند از :

1-4 بیمه مسئولیت شرکت های گاز رسانی ؛

2-4 بیمه مسئولیت تولید کنندگان عایقهای رطوبتی؛

3-4 بیمه مسئولیت تولید کنندگان قطعات مورد استفاده در خودرو و بیمه مسئولیت تولید کنندگان و نصب کنندگان سیستمهای گاز سوز خودروها؛

4-4 بیمه مسئولیت تولید کنندگان کپسولهای آتش نشانی؛

5-4 بیمه مسئولیت تولید کنندگان دستگاههای فیزیو تراپی؛

6-4 بیمه مسئولیت تولید کنندگان جرثقیلی سقفی ؛

7-4 بیمه مسئولیت تولید کنندگان لوله های آبرسانی (P.V.C) و شبکه آبیاری و ...؛

  
بیمه مسئولیت قراردادی

موضوع این بیمه نامه جبران خسارت جانی و مالی وارد به طرف قراردا بیمه گذار است که ناشی از تعهداتی است که بواسطه شرایط قرارداد بیمه گذار در مقابل دیگران بعهده گرفته است و تعهدات مذکور تحقق نیافته باشد. انواع بیمه های مسئولیت قرارداری که در حال حاضر ارائه می گردند عبارتند از :

1-5 بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده سی.ام.آر؛

2-5 بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل ونقل بین المللی کالا براساس شرایط بارنامه ها فیاتا (اف.بی.ال)؛

3-5 بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل داخلی ؛

4-5 بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل ونقل هوایی (داخلی – بین المللی ) ؛

5-5 سایر بیمه نامه هایی که در آنها بیمه گذار بواسطه عقد قرارداد خصوصی در مقابل طرف قرارداد متعهد و مسئول می باشد.

 

 

 

مجموع شیوه نامه های آیین نامه اجرایی مصوب 1375 و آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383 هیات وزیران
"قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان"
فصل دوم- طراحی ساختمان

ماده 4 -طراحی ساختمان
ماده 5- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
ماده 6- طراحان حقوقی ساختمان

ماده 4:
کلیه طرحهای‌ ساختمانی و نقشه‌ها و مدارک ‌فنی آن از جمله معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات‌برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان‌ یا طراحان‌حقوقی ‌ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه ‌طراحی دارای ‌پروانه ‌اشتغال از وزارت‌مسکن و شهرسازی می‌باشند، طبق ‌شرایط و ضوابط زیر و مطابق با ‌قراردادهای همسان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحب‌کاران باید منعقد‌نمایند، انجام‌شود. شهرداریها یا سایر مراجع ‌صدور پروانه نیز موظفند ‌نام ‌و ‌مشخصات ‌طراحان ‌واجـد شرایط ‌را که ‌تـوسط ‌صاحب‌کاران ‌معـرفی ‌شده‌اند، در پروانه‌های ‌مربوط ‌قید نمـوده ‌و تنهـا‌ نقشه‌هایی ‌را بپذیرند که ‌حسب ‌مورد توسط مسوول ‌دفترمهندسی ‌طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن یا طراح ‌حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن ‌طرح ‌در حدود صلاحیت و ظرفیت ‌مربوط ‌امضا و مهر شده و مشخصات فنی کار و نقشه‌های اجرایی آن براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان انجام پذیرفته و مورد تایید سازمان استان قرارگرفته باشد.
طراح ‌ساختمان حسب رشته ‌تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسایل آن طرح، به سازمان استان، شهرداری ، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل می‌باشد.

4ـ1ـ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان باید ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و سایر الزامات فنی را در تهیه طرحها رعایت نمایند و مسوول صحت تمامی نقشه‌ها و مدارک طرح ارایه شده توسط خود می‌باشند.

4ـ2ـ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان موظفند در ارایه خدمات خود ترتیبات و مقررات مندرج در شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان، را رعایت نمایند.

4ـ3ـ دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان مکلفند اسناد و مدارک فنی، نقشه‌ها و قراردادهای منعقده با صاحبان کار را به سازمان استان تسلیم نمایند.

4ـ4ـ سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسوولیت طراحان نمی‌کاهد. سازمان استان، اسناد، مدارک و نقشه‌های ساختمانی را کنترل و در صورت مشاهده هر گونه کمبود یا نقصی که مغایر با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باشد ، مراتب را جهت رفع کمبود یا نواقص یا اشتباهات به آنان منعکس می‌نماید. نحوه کنترل نقشه‌ها و مدارک به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان استان تنظیم و تصویب خواهد شد. سازمان استان موظف است موارد و تغییرات مورد نظر خود را کتباً به طراح اعلام نماید.
حق‌الزحمه بازبینی و کنترل طراحی که از سوی سازمان صورت می پذیرد طبق مفاد مندرج در فصل پنجم این مجموعه شیوه‌نامه محاسبه و قابل دریافت است.

4ـ5ـ سازمان استان و دیگر مراجع کنترل طرح، در کنترل نقشه‌ها و مدارک فنی از اشخاصی استفاده خواهند کرد که در دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی تهیه‌کننده همان طرح، ذی‌نفع نباشند، ضمنا ً پایه شخص کنترل کننده طرح، باید همتراز یا بالاتر از پایه طراح حقیقی تهیه کننده طرح باشد.

4ـ6ـ در محل‌هایی که طراح ساختمان به تعداد کافی نباشد یا مطلقاً وجود نداشته باشد ، باید طبق مفاد ماده 18 این مجموعه شیوه‌نامه عمل شود.

4ـ7ـ نظر به اینکه تراکم ساختمانی، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی، مسایل و بازتابهای ترافیکی، ارزشهای هویتی‌، انطباق تراکم جمعیتی یا ساختمانی، مسایل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمین‌های مربوط به احداث مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصان رشته شهرساز و بعضاً رشته ترافیک می‌باشد، شهرداریها موظفند در تمامی ساختمانهایی که ضرورت توجه و رعایت به موارد فوق احساس شود ، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک بهره‌برداری نمایند ضمناً به سازمانهای استانها توصیه می‌شود در خصوص طراحی ساختمان‌های گروه « د » و مجتمع‌های ساختمانی از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحی به منظور ایجاد هماهنگی با ساختمان‌های مجاور و رعایت مسایل شهرسازی استفاده گردد.


http://www.sakhtemanema.ir/Images/top.gif


ماده 5- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
5
ـ1 ـ شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که به موجب ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تاسیس شده یا می‌شوند با توجه به مفاد فصل سوم آیین‌نامه ماده 33 به شرح بندهای زیر می‌باشد:

5ـ1ـ1ـ دفاتر مهندسی طراحی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال مهندسی است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.
5
ـ1ـ2ـ شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و نظام نامه داخلی برای انجام امور دفتر بوده و به طور مشترک و با مسوولیت مشترک در اداره امور دفتر و هماهنگی در ارایه تمام خدمات مهندسی طراحی رشته‌های ساختمان که در مشارکت‌نامه نیز قید می‌شود اقدام به تاسیس دفتر نموده و از بین شرکای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان مسوول دفتر معرفی نمایند.
5
ـ1ـ3ـ دفتر مهندسی طراحی باید دارای محل ثابت، مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد و در صورت تغییر محل دفتر، مراتب به طور همزمان و به صورت کتبی باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اطلاع داده شود.
5
ـ1ـ4ـ متقاضی یا متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی طراحی باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی طراحی در یکی از رشته‌های موضوع قانون باشند.

5ـ2ـ حدود صلاحیت دفاتر مهندسی طراحی
5
ـ2ـ1ـ حدود صلاحیت دفاتر مهندسی طراحی برای تهیه طرحهای مقدماتی و اجرایی رشته‌های هفتگانه ساختمان مندرج در قانون عبارت از همان حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر در رشته‌ و تخصصی که بررسی صلاحیت شده‌اند می‌باشد.
5
ـ2ـ2ـ شرکای دفتر علاوه بر مسوولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته‌ و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند، مشترکاً نیز نسبت به اداره امور دفتر و هماهنگی در ارایه تمامی خدمات طراحی رشته‌های مورد درخواست صاحب‌کار، به نحو احسن و براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان مسوول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر در قبال صاحب‌کاران می‌باشند.
5
ـ2ـ3ـ حداکثر تعداد شرکای هر دفتر طراحی 10 نفر می‌باشد.

5ـ3ـ ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی طراحی ساختمان
5
ـ3ـ1ـ ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی طراحی ساختمان که ملاک سنجش مقادیر آن عبارت‌ از مجموع سطح زیربنای کارهای طراحی در طول مدت یکسال منتهی به آخر اسفندماه هر سال برای هر یک از شرکای آن می‌باشد با توجه به تعداد و صلاحیت آنان به شرح جدول زیر است؛

جدول شماره 1ـ ظرفیت اشتغال شخص حقیقی که به صورت انفرادی نسبت به تاسیس دفتر طراحی ساختمان اقدام نماید. موضوع تبصره (1) ماده 5 آیین‌نامه ماده 33

پایه‌های مهندسی

حداکثر تعداد کار

حداکثر ظرفیت اشتغال در مدت یکسال

سه

8

8000 مترمربع

دو

8

12000 مترمربع

یک

8

16000 مترمربع

ارشد

8

20000 مترمربع


جدول شماره 2ـ درصد افزایش ظرفیت اشتغال هر یک از شرکای دفترمهندسی طراحی ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفتر تک نفره، موضوع جدول شماره 1.

ردیف

موارد افزایش ظرفیت اشتغال

درصد افزایش دفتر مهندسی

درصد افزایش در صورت همپایه بودن پروانه اشتغال ‌در هر رشته

درصد ‌افزایش در صورت حضور بیش از یک نفر در هر رشته

مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال

ترکیب رشته شرکا

1

یک رشته از رشته‌های هفتگانه

10

10

ـــ

20

2

دو رشته غیر همنام از رشته‌های: معماری، عمران، برق، مکانیک باشند.

20

10

10

40

3

سه رشته غیرهمنام از رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک

30

10

10

50

4

چهار رشته: معماری، عمران، برق، مکانیک باشند.

50

10

10

70

5

رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک و یک تا سه‌ رشته ازرشته‌های نقشه‌برداری، شهرسازی، ترافیک

60

10

10

80


5
ـ3ـ2ـ تشکیل دفاتر مهندسی طراحی 1 تا 10 نفره با ترکیب رشته‌های هفتگانه ساختمان به غیر از ترکیب جدول شماره 2 بلامانع است اما مشمول افزایش ظرفیت اشتغال نمی شود.
5
ـ3ـ3ـ در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان همپایه می‌باشد، ضریب مربوط به همپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره 2 کاهش نخواهد یافت.
5
ـ3ـ4ـ ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان، موضوع جداول شماره 1 و 2 این مجموعه شیوه‌نامه، در هر استان با توجه به‌ شرایط استان و تعداد دارندگان‌ صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
5
ـ3ـ5ـ ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه‌نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام‌وقت دیگری را تقبل ‌نکنند و مراتب مورد تایید هیات‌مدیره ‌سازمان ‌استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات ‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره افزایش می‌یابد.
5
ـ3ـ6ـ شرکای دفتر مهندسی طراحی مجاز به فعالیت حرفه‌ای، خارج از حوزه دفترمهندسی طراحی خود نیستند مگر به موجب موارد ذکرشده در این مجموعه شیوه نامه.

5ـ4ـ نحوه انتخاب مسوول دفتر طراحی ساختمان

5ـ‌4ـ1ـ مسوول دفتر مهندسی از بین شرکای تمام وقت دفتر و توسط تمامی شرکا، طبق نظام نامه داخلی دفتر که به تصویب شرکای دفتر مهندسی می‌رسد انتخاب خواهد شد.
5
ـ4ـ2ـ مسوولیت‌های موضوع این بند در دفاتر تک‌نفره بر عهده موسس دفتر می‌باشد.

5ـ5ـ شرح وظایف و حدود اختیارات مسوول دفتر طراحی ساختمان

5ـ5ـ1ـ امضا و عقد قراردادهای مربوط به انجام و ارایه خدمات مهندسی طراحی ساختمان طبق نظام‌نامه داخلی دفتر و براساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان.
5
ـ5ـ2ـ پاسخگویی و مسوولیت اداری و مالی در قبال تعهدات قراردادهای دفتر، با صاحب‌کاران یا صاحبان کار
5
ـ5ـ3ـ ارایه خدمات هماهنگی‌ در امور مهندسی که در شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان برعهده طراح هماهنگ‌کننده واگذار گردیده است.
5
ـ5ـ4ـ امضا و ممهور نمودن نقشه‌ها و مدارک فنی به مهر دفتر که حاوی شماره دفتر و نشانی آن است.
5
ـ5ـ5ـ انجام کلیه اموری که نیاز به مراجعه به سازمان استان، شهرداری و یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط دارد.

5ـ6ـ شرح وظایف عمومی دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

5ـ6ـ1ـ در صورتی که دفاتر مهندسی‌ طراحی‌ ساختمان بخواهند در ترکیب شرکای دفتر تغییراتی حاصل نمایند، موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز اداری مراتب را به طور همزمان و به صورت کتبی به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهند تا نحوه ادامه کار به لحاظ صلاحیت و ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی‌طراحی مشخص گردد. در صورت خروج یک یا چند نفر از ترکیب شرکای دفتر و عدم اطلاع به موقع به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان‌استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، حسب گزارش سازمان استان یا مرجع صدور پروانه ساختمان و اشخاص ثالث و پس از محرز شدن مسایل ‌مذکور، مجوز دفترمهندسی لغو خواهد شد. مفاد این ماده در مجوز تاسیس دفترمهندسی درج می‌شود.
5
ـ6ـ2ـ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان را در پروانه اشتغال آنها درج می‌نماید و دفاتر مهندسی طراحی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
5
ـ6ـ3ـ امضای مجاز هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی، ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور فنی باید با مهری همراه باشد که نام کامل‌، رشته تحصیلی و شماره مجوز دفتر مهندسی در آن درج شده باشد.
5
ـ6ـ4ـ اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در مجوزدفترو پروانه اشتغال هر یک از شرکاء، تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در آیین‌نامه اجرایی می‌گردد.
5
ـ6ـ5ـ دفاتر مهندسی موظفند در تابلوی دفتر خود، ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند.
5
ـ6ـ6ـ استعفا یا درخواست انفصال هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی در صورتی پذیرفته خواهد شد که تمامی تعهدات شخصی خود را در مقابل صاحب‌کاران و دفتر تا آن زمان عملی کرده و به پایان رسانده باشد و یا یکی از شرکای دفتر یا جایگزینی خارج از دفتر تعهدات او را به طور کتبی بر عهده گیرد.

http://www.sakhtemanema.ir/Images/top.gif


ماده 6- طراحان حقوقی ساختمان
ارایه خدمات طراحی ساختمانها، مجتمع‌ها و مجموعه‌های ساختمانی که بودجه آنها از محل بودجه عمومی کشور نمی‌باشد توسط شرکتهای خصوصی یا وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه طراحی ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده‌اند ، موضوع مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی براساس شرایط زیر می‌باشد.

6ـ1ـ شرایط احراز صلاحیت
6
ـ1ـ1ـ شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آنها در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. موسسه و نهاد عمومی غیردولتی نیز که اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص برای انجام طراحی نموده و تشکیلات سازمانی آن به تصویب مراجع صلاحیت‌دار رسیده باشد.
6
ـ1ـ2ـ در موضوع شرکت، انجام خدمات طراحی در امور ساختمان منظور شده باشد.
6
ـ1ـ3ـ طراح حقوقی عضو سازمان استان باشد.
6
ـ1ـ4ـ حداقل دو نفر از اعضای هیات‌مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال طراحی ساختمان در یک یا دو رشته از رشته‌های هفت‌گانه ساختمان بوده و به صورت تمام‌وقت در طراح حقوقی اشتغال به کار داشته باشند.
6
ـ1ـ5ـ مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صادر می‌گردد باید دارای پروانه اشتغال در طراحی ساختمان بوده و جزو شاغلان تمام‌وقت تعریف شده در این شیوه‌نامه نباشد.
6
ـ1ـ6ـ برای اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقی ساختمان در هر رشته و پایه، عضویت یک شخص حقیقی در ترکیب هیات‌مدیره در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی است.

6ـ2ـ حدود صلاحیت طراحان حقوقی ساختمان:
6
ـ2ـ1ـ حدود صلاحیت طراح حقوقی برای انجام خدمات مقدماتی و نهایی طراحی ساختمان در رشته‌های هفتگانه ساختمان، با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن اعم از اعضاء هیأت مدیره یا شاغلان و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه‌های 3، 2، 1 و ارشد به شرح جدول شماره 3 می‌باشد.
جدول شماره 3 ـ حدود صلاحیت طراحان حقوقی در انجام طراحی گروه‌های ساختمانی.

پایه اشخاص حقوقی طراح ساختمان

گروه ساختمانی

3

الف

2

الف، ب

1

الف، ب، ج

ارشد

الف، ب، ج، د و ویژه


6
ـ2ـ2ـ چنانچه در هر رشته از رشته‌های هفتگانه ساختمان تعداد شاغلان شرکت یا مدیران واحد فنی بیش از یک نفر در آن رشته باشد صلاحیت طراح حقوقی براساس پایه دارنده بالاترین درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعیین می‌شود.
6
ـ2ـ3ـ طراحان حقوقی ساختمان برای انجام طراحی ساختمانهای ویژه و مجموعه‌های ساختمانی باید دارای صلاحیت‌های تمامی رشته‌های ساختمان مندرج در قانون باشند یا از طریق همکاری با سایر طراحان حقوقی نسبت به تکمیل صلاحیت رشته‌های دیگر خود اقدام نمایند.

6ـ3ـ ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان:

6ـ3ـ1ـ ظرفیت‌اشتغال طراحان‌حقوقی که به انجام خدمات‌طراحی رشته‌های هفتگانه ساختمان می‌پردازند طی یک سال منتهی به‌ آخر اسفندماه هر سال محاسبه و با توجه به تعداد نفرات، پایه پروانه اشتغال و رشته اعضای هیات ‌مدیره، مدیرعامل و کارشناسان‌شاغل درشرکت و درخصوص‌موسسات و نهادهای‌عمومی‌غیردولتی مسوول واحد فنی و کارشناسان شاغل آن در هر رشته براساس جدول شماره 1 به شرح جدول شماره 4 تعیین می‌گردد و تعداد کار مجاز طراحی عبارت از 50 درصد مجموع تعداد کار طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی براساس تعدادکار مندرج در جدول شماره 1 این مجموعه شیوه‌نامه محاسبه و تعیین می‌گردد.
جدول شماره 4ـ درصد افزایش ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی تک‌نفره موضوع جدول شماره 1

ردیف

موارد افزایش ظرفیت اشتغال

درصد افزایش طراح حقوقی

درصد افزایش در صورت همپایه بودن پروانه اشتغال

درصد ‌افزایش در صورت حضور بیش از یک نفر در هر رشته

مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال

ترکیب رشته های طراح حقوقی

1

یک رشته

25

10

ـــ

35

2

دو رشته غیر همنام از رشته‌های: معماری، عمران، برق، مکانیک

35

10

15

60

3

سه رشته غیرهمنام از رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک

45

10

15

70

4

چهاررشته: معماری، عمران، برق، مکانیک

65

10

15

90

5

رشته‌های معماری، عمران، برق،‌ مکانیک،و یک تا سه‌رشته از رشته‌های نقشه‌برداری، ‌شهرسازی، ‌ترافیک

75

10

15

100


6
ـ3ـ2ـ تشکیل طراحان حقوقی با ترکیب رشته‌های هفتگانه ساختمان به غیر از ترکیب ردیف‌های 2، 3 و 4 جدول شماره 4 بلامانع است.
6
ـ3ـ3ـ در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان همپایه می‌باشد ضریب مربوط به همپایه بودن افراد مذکور در جدول شماره 4 کاهش نخواهد یافت.
6
ـ3ـ4ـ ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان موضوع جدول شماره 4 در هر استان با توجه به شرایط استان و تفاوت تعداد دارندگان صلاحیت در رشته‌های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان استان و تصویب هیات‌ سه نفره در یک یا چند رشته، حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
6
ـ3ـ5ـ ظرفیت اشتغال طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه‌نامه شاغل تمام وقت محسوب نشوند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید طراح حقوقی باشد ظرفیت اشتغال آن شخص، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره افزایش یافته و به ظرفیت اشتغال طراح حقوقی در جدول شماره 4 اضافه می‌گردد.
6
ـ3ـ6ـ هیچ یک از اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال شاغل در طراحان حقوقی مجاز به فعالیت حرفه‌ای خارج از حوزه طراح حقوقی خود نیستند.
6
ـ3ـ7ـ واحد‌های فنی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در ارایه خدمات مهندسی مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های موسسه یا نهاد ذی‌ربط خود مجاز به فعالیت می‌باشند.

6ـ4ـ مقررات عمومی فعالیت طراحان حقوقی ساختمان

6ـ4ـ1ـ چنانچه طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی یا واحد فنی که ظرفیت اشتغال آنان به صورت حقوقی محاسبه گردیده است از ادامه کار با طراح حقوقی منصرف شوند و یا طراح حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با آنان انصراف حاصل نماید یا در ترکیب اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، مسوول واحد فنی و شاغلان موثر در امتیازبندی ظرفیت اشتغال و پایه‌بندی صلاحیت، تغییراتی حاصل شود، طراح حقوقی باید مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور همزمان و به صورت کتبی به وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید تا صلاحیت و ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی مجدداً توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و به سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اعلام شود و ظرفیت اشتغال استفاده شده توسط شاغلان که از محل پروانه اشتغال شخص حقیقی به صورت حقوقی بوده است نیز بدون اعمال ضریب مربوط به افزایش درصد اشتغال طراحان حقوقی از سقف ظرفیت اشتغال طراح حقیقی کسر گردد. موافقت یا انصراف طراح حقیقی و امتیازبندی ظرفیت اشتغال و پایه‌بندی صلاحیت طراح حقوقی زمانی پذیرفته خواهد شد که تعهدات طراح حقوقی مربوط به طراح حقیقی به اتمام رسیده و یا طراح حقیقی واجد شرایط دیگری به عنوان جایگزین معرفی شده باشد.
6
ـ4-2ـ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان را در پروانه اشتغال آنها درج می‌نماید و طراحان حقوقی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت و دریافت پروانه اشتغال جدید خود به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
6
ـ4ـ3ـ امضای مجاز طراحان حقوقی ساختمان ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور باید با مهری همراه باشد که نام کامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان استان، نام مدیرعامل شرکت و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نام مدیر واحد فنی در آن درج شده باشد. ذکر نام و مشخصات طراح حقیقی و شماره پروانه اشتغال به کار او در ذیل نقشه‌ها نیز الزامی است.
6
ـ4ـ4- طراحان حقوقی ساختمان موظفند در تابلو خود ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند.

 

نام و نام خانوادگی
رایانامه
*
کدتصویری کدداخل تصویر
 
آدرس ایمیل شما محفوظ خواهد بود