پرسش و پاسخ بیمه ای : / دانشنامه بیمه سینا / تعریف بیمه /
پرسش و پاسخ بیمه ای :

طرفین قرارداد بیمه چه کسانی هستند ؟
بیمه گذار که خریدار بیمه است ;
بیمه گر که فروشنده بیمه است ، یعنی همان شرکت بیمه .

چه کسی می تواند خریدار بیمه باشد ؟
مالک یااستفاده کننده از اموال منقول و غیرمنقول باشند یا قانون
مسئولیت خسارت وارده به اشخاص ثالث را برعهده داشته باشند ، دارای نفع بیمه پذیر هستند و می توانند آن را بیمه کنند.
در صورتی که بیمه گذار اطلاعات نادرست و اشتباه ارائه کند چگونه عمل می شود ؟
طبق ماده 12 قانون بیمه ، اگر ارائه اطلاعات نادرست عمدی باشد،
بیمه نامه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود وحق بیمه های دریافتی نیز قابل استردادنیست . در صورت غیرعمدی بودن ، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی پرداخت می شود.

بیمه دیه چیست؟
بیمه ای است که به همراه بیمه نامه شخص ثالث,صادر می شود و بیمه مستقلی نیست . در این بیمه, مسوولیت راننده وسیله نقلیه مورد بیمه درمقابل اشخاصی که بر اثرحوادث ناشی از وسیله نقلیه مذکور دچار آسیب های جسمانی, اعم از فوت, نقص عضو یا جرح می شوند, بشرط آنکه طبق قانون دیات, دیه به آنان تعلق گیرد, تا حد مقررمشمول این بیمه می شود. ملاک تشخیص مسوول حادثه, میزان دیه و اشخاصی که دیه به آنهاتعلق می گیرد و همچنین هزینه معالجه, رأی محاکم ذی صلاح است .

بیمه مسوولیت مدنی شخص ثالث چیست؟
هر کسی ممکن است به سبب انجام عملی یاخودداری از انجام عملی موجب زیان اشخاص دیگر شود و ملزم به جبران آن باشد. استفاده ازاتومبیل نیز ممکن است سبب بروز خسارت و زیان به اشخاص ثالث شود. با بیمه مسوولیت مدنی شخص ثالث, بیمه گرجبران چنین خسارتهایی را بر عهده می گیرد.

چگونه می توان بابیمه سطح زندگی مردم را بالا بردو معیشت قشرهای آسیب پذیر راکه بازوی تولیدی جامعه محسوب می شوند تأمین کرد؟
پیشرفت بیمه,موجب رفاه و افزایش سطح زندگی مردم می شود. همچنین آینده قشرهای آسیب پذیر را ازطریق ارائه تأمین در مقابل انواع حوادث, از کارافتادگی, پیری,هزینه ازدواج, پرداخت هزینه تحصیلی فرزندان و پرداخت سرمایه بیمه عمر به صورت یکجا یا به شکل مستمری به بیمه شده یا استفاده کنندگان تضمین می کند.

بیمه حوادث بر چندنوع است؟
بیمه حوادث انواع مختلفی دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:
- ناشی از کار
- زندگی خصوصی
- ورزشی
- رانندگی
- مسافرت
- سرنشینان وسایل نقلیه موتوری زمینی

مشکل هزینه های جراحی و بستری شدن ازبیمارستان را چگونه می توان بابیمه حل کرد؟
هزینه های روزافزون درمانی, به ویژه هزینه های جراحی و بستری شدن دربیمارستان یکی از مشکلات جدی خانواده هاست . این هزینه ها را با پرداخت حق بیمه سرانه معینی می توان بیمه کرد.

حادثه چیست و چه خطرهایی در بیمه حوادث بیمه می شوند؟
حادثه عبارت است از واقعه ناگهانی شدیدی که مستقیمأ بر اثر یک نیروی خارجی و بدون اراده بیمه شده سبب فوت, نقص عضو یا صدمه جسمانی وی شود. ترس ووحشت, صدمه محسوب نمی شود و صدمات عصبی تنهااگر ناشی از آسیب های عضوی باشند, مشمول بیمه می گردند.

فرانشیز چیست؟
درصد یا مبلغی ازخسارت است که جبران آن برعهده بیمه گذار است وجودبیمه نامه نباید موجب سهل انگاری بیمه گذار شود.بیمه گذار, همان طور که از اموال خود مراقبت می کند باید ازاموال بیمه شده هم مراقبت به عمل آورد. وجود فرانشیز موجب حذف خسارتهای جزئی می شود که به تبع آن هزینه های اداری وعملیاتی بیمه گر کاهش می یابد.

آیا قرارداد بیمه وتغییرات آن می تواند شفاهی باشد؟
خیر. بیمه نامه که سندقرارداد بیمه است باید کتبی باشد و هر گونه تغییر در مفاد آن به درخواست کتبی بیمه گذار وموافقت بیمه گر با صدور الحاقیه صورت می گیرد.

در صورتی که بیمه گذار اطلاعات نادرست واشتباه ارائه کند, چگونه عمل می شود؟
طبق ماده 12 قانون بیمه, اگر ارائه اطلاعات نادرست عمدی باشد, بیمه نامه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود و حق بیمه های دریافتی نیز قابل استرداد نیست . درصورت غیرعمدی بودن خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی پرداخت می شود.

حداکثر تعهد بیمه گربرای پرداخت خسارت چقدراست؟
حداکثر تعهد بیمه گر,خسارت وارده است به شرط آنکه اموال بیمه شده به ارزش واقعی بیمه شده باشد و در روزحادثه نیز همان ارزشی را داشته باشد. به هر حال ما تحت هیچ شرایطی خسارت پرداختی درطول اعتبار قرارداد از رقم بیمه شده, تجاوز نخواهد کرد.

بیمه گذار چقدرفرصت دارد تا وقوع حادثه منجربه خسارت را به اطلاع بیمه گربرساند؟
تا پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه, قبل از آنکه آثار حادثه از میان برود وبیمه گر بتواند کارشناس خود رابرای ارزیابی خسارت و میزان تعهد خود اعزام کند.

آیا بیمه گذار می توانداموال خود را همزمان برای یک خطر به نفع خود نزد چند شرکت بیمه به قیمت روز بیمه کند؟
نه, بیمه نباید موجب سود و منفعت بیمه گذار شود.البته بیمه مشترک نزد چندشرکت بیمه به طوری که مجموع ارزش بیمه شده نزد همه شرکتهااز ارزش واقعی تجاوز نکندمجاز است . این اصل مخصوص بیمه های اموال و مسوولیت است و در بیمه های اشخاص می توان چند بیمه نامه باسرمایه های دلخواه خریداری کرد و ازمزایای آنها بهره مند شد.

چه زمانی خسارت برای بیمه گر اثبات شده تلقی می شود و باید خسارت رابپردازد؟
اگر چهار مورد زیربرای بیمه گر ثابت شود, خسارت را می پردازد:
1) خطر بیمه شده اتفاق بیفتد
2) بر اثر تحقق خطر بیمه شده,خسارت وارد شود
3) خسارت وارده مستقیمأ ازخطر بیمه شده ناشی می شود
4) اموال خسارت دیده, همان اموالی می باشد که بیمه شده است .بیمه گذار در هنگام اعلام خسارت باید فهرست اموال خسارت دیده و میزان تقریبی خسارت وارده را به بیمه گر اعلام کند.

با انواع ریسک,چگونه باید برخورد کرد؟
هر شخصی در زندگی روزمره خود, ممکن است باحوادث گوناگونی مواجه شود.برخی از این حادثه ها,خوشایندند که به آنها شانس «می گویند و بعضی ناخوشایندندکه ضرر و زیان به دنبال می آورندو ریسک« خوانده می شود.
راههای گوناگونی برای برخورد با ریسک وجود دارد.برای مثال, برخی از آنها رامی توان حذف کرد یا کاهش داد;از بعضی اجتناب کرد یا خنثی نمود یا اینکه ریسک را نگه داشت . ولی مهمترین وموثرترین روش برای مقابله باریسک, انتقال آنها به شرکتهای بیمه است . با بیمه کردن جان,مال و مسوولیت خویش می توان عواقب زیانبار مالی ریسک را به بیمه گر منتقل کرد.

بیمه بدنه, خسارتهای ناشی از کدام خطرها را جبران می کند؟
1) آتش سوزی,انفجار و صاعقه 2) سرقت کلی اتومبیل و طبق شرایط بیمه نامه سرقت لوازم اضافی و غیره 3)واژگون شدن و تصادف وسیله نقلیه 4) هزینه ایاب و ذهاب ایامی که اتومبیل برای بازسازی در تعمیرگاه است .

بیمه دیه چیست؟
بیمه ای است که به همراه بیمه نامه شخص ثالث,صادر می شود و بیمه مستقلی نیست . در این بیمه, مسوولیت راننده وسیله نقلیه مورد بیمه درمقابل اشخاصی که بر اثرحوادث ناشی از وسیله نقلیه مذکور دچار آسیب های جسمانی, اعم از فوت, نقص عضو یا جرح می شوند, بشرط آنکه طبق قانون دیات, دیه به آنان تعلق گیرد, تا حد مقررمشمول این بیمه می شود. ملاک تشخیص مسوول حادثه, میزان دیه و اشخاصی که دیه به آنهاتعلق می گیرد و همچنین هزینه معالجه, رأی محاکم ذی صلاح است .

بیمه مسوولیت مدنی شخص ثالث چیست؟
هر کسی ممکن است به سبب انجام عملی یاخودداری از انجام عملی موجب زیان اشخاص دیگر شود و ملزم به جبران آن باشد. استفاده ازاتومبیل نیز ممکن است سبب بروز خسارت و زیان به اشخاص ثالث شود. با بیمه مسوولیت مدنی شخص ثالث, بیمه گرجبران چنین خسارتهایی را بر عهده می گیرد.

چگونه می توان بابیمه سطح زندگی مردم را بالا بردو معیشت قشرهای آسیب پذیر راکه بازوی تولیدی جامعه محسوب می شوند تأمین کرد؟
پیشرفت بیمه,موجب رفاه و افزایش سطح زندگی مردم می شود. همچنین آینده قشرهای آسیب پذیر را ازطریق ارائه تأمین در مقابل انواع حوادث, از کارافتادگی, پیری,هزینه ازدواج, پرداخت هزینه تحصیلی فرزندان و پرداخت سرمایه بیمه عمر به صورت یکجا یا به شکل مستمری به بیمه شده یا استفاده کنندگان تضمین می کند.

حادثه چیست و چه خطرهایی در بیمه حوادث بیمه می شوند؟
حادثه عبارت است از واقعه ناگهانی شدیدی که مستقیمأ بر اثر یک نیروی خارجی و بدون اراده بیمه شده سبب فوت, نقص عضو یا صدمه جسمانی وی شود. ترس ووحشت, صدمه محسوب نمی شود و صدمات عصبی تنهااگر ناشی از آسیب های عضوی باشند, مشمول بیمه می گردند.

فرانشیز چیست؟
درصد یا مبلغی ازخسارت است که جبران آن برعهده بیمه گذار است وجودبیمه نامه نباید موجب سهل انگاری بیمه گذار شود.بیمه گذار, همان طور که از اموال خود مرق می کند باید ازاموال بیمه شده هم راقبت به عمل آورد. وجود فرانشیز موجب حذف خسارتهای جزئی می شود که به تبع آن هزینه های اداری وعملیاتی بیمه گر کاهش می یابد.

آیا قررداد بیه وتغییرات آن می تواند شفاهی باشد؟
خیر. بیمه نامه که سندقرارداد بیمه است باید کتبی باشد و هر گونه تغییر در مفاد آن به درخواست کتبی بیمه گذار وموافقت بیمه گر با صدور الحاقیه صورت می گیرد.

در صورتی که بیمه گذار اطلاعات نادرست واشتباه ارائه کند, چگونه عمل می شود؟
طبق ماده 12 قانون بیمه, اگر ارائه اطلاعات نادرست عمدی باشد, بیمه نامه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود و حق بیمه های دریافتی نیز قابل استرداد نیست . درصورت غیرعمدی بودن خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی پرداخت می شود.

حداکثر تعهد بیمه گربرای پرداخت خسارت چقدراست؟
حداکثر تعهد بیمه گر,خسارت وارده است به شرط آنکه اموال بیمه شده به ارزش واقعی بیمه شده باشد و در روزحادثه نیز همان ارزشی را داشته باشد. به هر حال ما تحت هیچ شرایطی خسارت پرداختی درطول اعتبار قرارداد از رقم بیمه شده, تجاوز نخواهد کرد.

بیمه گذار چقدرفرصت دارد تا وقوع حادثه منجربه خسارت را به اطلاع بیمه گربرساند؟
تا پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه, قبل از آنکه آثار حادثه از میان برود وبیمه گر بتواند کارشناس خود رابرای ارزیابی خسارت و میزان تعهد خود اعزام کند.

آیا بیمه گذار می توانداموال خود را همزمان برای یک خطر به نفع خود نزد چند شرکت بیمه به قیمت روز بیمه کند؟
نه, بیمه نباید موجب سود و منفعت بیمه گذار شود.البته بیمه مشترک نزد چندشرکت بیمه به طوری که مجموع ارزش بیمه شده نزد همه شرکتهااز ارزش واقعی تجاوز نکندمجاز است . این اصل مخصوص بیمه های اموال و مسوولیت است و در بیمه های اشخاص می توان چند بیمه نامه باسرمایه های دلخواه خریداری کرد و ازمزایای آنها بهره مند شد.

چه زمانی خسارت برای بیمه گر اثبات شده تلقی می شود و باید خسارت رابپردازد؟
اگر چهار مورد زیربرای بیمه گر ثابت شود, خسارت را می پردازد:
1) خطر بیمه شده اتفاق بیفتد
2) بر اثر تحقق خطر بیمه شده,خسارت وارد شود
3) خسارت وارده مستقیمأ ازخطر بیمه شده ناشی می شود
4) اموال خسارت دیده, همان اموالی می باشد که بیمه شده است .بیمه گذار در هنگام اعلام خسارت باید فهرست اموال خسارت دیده و میزان تقریبی خسارت وارده را به بیمه گر اعلام کند.

با انواع ریسک,چگونه باید برخورد کرد؟
هر شخصی در زندگی روزمره خود, ممکن است باحوادث گوناگونی مواجه شود.برخی از این حادثه ها,خوشایندند که به آنها شانس «می گویند و بعضی ناخوشایندندکه ضرر و زیان به دنبال می آورندو ریسک« خوانده می شود.
راههای گوناگونی برای برخورد با ریسک وجود دارد.برای مثال, برخی از آنها رامی توان حذف کرد یا کاهش داد;از بعضی اجتناب کرد یا خنثی نمود یا اینکه ریسک را نگه داشت . ولی مهمترین وموثرترین روش برای مقابله باریسک, انتقال آنها به شرکتهای بیمه است . با بیمه کردن جان,مال و مسوولیت خویش می توان عواقب زیانبار مالی ریسک را به بیمه گر منتقل کرد.

سئوالات عمومی بیمه ای صفحه 2

به زبان ساده ، بیمه چه فایده هایی دارد ؟ بیمه ، افزون بر رفع تشویش خاطر، دلهره ونگرانی ازحوادث زیانبار احتمالی آینده ، دارای خصلت تعاون و کمک به همنوع است .

از نظر فقهی ، بیمه چه نوع معامله ای است ؟ طبق فتوای حضرت امام خمینی (ره )،بیمه عقدی است مستقل و تمام اقسام آن صحیح .

طرفین قرارداد بیمه چه کسانی هستند ؟ طرفین قرارداد، عبارتند از :(1) بیمه گذار که خریدار بیمه است ; و (2) بیمه گر که فروشنده بیمه است ، یعنی همان شرکت بیمه .

موضوع بیمه یا بیمه شده چیست ؟ مورد بیمه ، موضوع بیمه یا بیمه شده هر سه به یک مفهوم است : اموال ، مسوولیت یاشخصی است که تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

چه کسی می تواند خریدار بیمه باشد ؟ کسانی که مالک یااستفاده کننده از اموال منقول و غیرمنقول باشند یا قانون مسوولیت خسارت وارده به اشخاص ثالث را برعهده داشته باشند، دارای نفع بیمه پذیر هستند ومی توانند آن را بیمه کنند.

با انواع ریسک چگونه باید برخورد کرد ؟ هرشخصی در زندگی روزمره خود، ممکن است باحوادث گوناگونی مواجه شود. برخی از این حادثه ها،خوشایندند که به آنها شانس می گویند و بعضی ناخوشایند که ضرر وزیان به دنبال می آورند و ریسک خوانده می شوند. راههای گوناگونی برای برخورد با ریسک وجود دارد. برای مثال ،برخی از آنها را می توان حذف کرد یاکاهش داد; از بعضی اجتناب کرد یا خنثی نمود یا اینکه ریسک را نگه داشت . ولی مهمترین و موثرترین روش برای مقابله با ریسک ، انتقال آنها به شرکتهای بیمه است . با بیمه کردن جان ، مال ومسوولیت خویش می توان عواقب زیانبارمالی ریسک را به بیمه گر منتقل کرد.

شرکت بیمه ، چگونه و براساس چه اطلاعاتی ، اشخاص یا اموال را بیمه می کند ؟ ارائه اطلاعات برای ارزیابی خطر، تعیین حق بیمه وصدوربیمه نامه از وظایف بیمه گذار است . در بیمه های اشخاص ،بیمه گذار باید علاوه بر پیشنهاد بیمه ، برای بیمه شده فرم پرسشنامه پزشکی را نیز تکمیل کند. برای بیمه های اموال بیمه گذار باید در پیشنهاد بیمه اطلاعات لازم را که درتصمیم گیری بیمه گر موثر است قید کند. البته درصورت ضرورت ، بیمه گر می تواند از بیمه شده معاینه پزشکی به عمل آورد و در مورد بیمه اموال از گزارش کارشناسی بازدید اولیه استفاده کند.

در صورتی که بیمه گذار اطلاعات نادرست و اشتباه ارائه کند چگونه عمل می شود ؟ طبق ماده 12 قانون بیمه ، اگر ارائه اطلاعات نادرست عمدی باشد، بیمه نامه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود وحق بیمه های دریافتی نیز قابل استردادنیست . در صورت غیرعمدی بودن ، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی پرداخت می شود.

اگر بیمه گذار با قصد سوء و به نیت دریافت خسارت بیشتر،اموال خود را بیش از قیمت واقعی آن بیمه کند، چه اتفاقی می افتد ؟ طبق ماده 11 قانون بیمه ، قراردادباطل است ،خسارت پرداخت نمی شود و حق بیمه دریافتی نیز قابل استرداد نیست .

بی نامه از چه زمانی اعتبار دارد و بیمه گر از چه هنگامی متعهد جبران خسارت وارده ،ناشی ازخطربیمه شده است ؟ اعتبار بیمه نامه از ساعتی که درقرارداد قید شده ، آغازمی شود، به شرط آنکه بیمه گذار حق بیمه تعیین شده راپرداخت کند.اگرشرکت بیمه باپرداخت اقساطی حق بیمه موافقت نماید، اعتبار آن با پرداخت نخستین قسط حق بیمه شروع می شود و بیمه گر از زمان اعتبار بیمه متعهد جبران خسارت وارده ناشی از خطر بیمه شده است .

حداکثر تعهد بیمه گر برای پرداخت خسارت چقدر است ؟ حداکثر تعهد بیمه گر، خسارت وارده است به شرط آنکه اموال بیمه شده به ارزش واقعی بیمه شده باشد و در روزحادثه نیز همان ارزش را داشته باشد. به هرحال ، تحت هیچ شرایطی خسارت پرداختی در طول اعتبار قرارداد از رقم بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

گاهی بیمه گذاران از این شکایت دارند که میزان خسارت پرداختی کمتر از خسارت وارده است ، چرا ؟ به موجب ماده 10 قانون بیمه ، هرگاه بیمه گذار اموال خود رابه کمتر از قیمت واقعی بیمه کند یا بر اثر افزایش قیمت درروز حادثه سرمایه بیمه شده کمتر از ارزش واقعی باشد،خسارت به نسبت مبلغ بیمه شده به ارزش واقعی پرداخت خواهد شد.

واسطه بیمه ،چه کسی است ؟ در بازار بیمه علاوه بر خریداران بیمه (بیمه گذاران ) وفروشندگان (شرکتهای بیمه ) گروهی هستندکه واسطه تلقی می شوند. این گروه عامل ارتباط بین بیمه گرو بیمه گذارهستند که عبارتند از : نمایندگان و دلالان رسمی (کارگزاران ). نمایندگان ، نماینده شرکت بیمه تلقی می شوندو به حساب شرکتی که نماینده آن هستند فعالیت می کنند.ولی دلالان می توانند با تمام شرکتهای بیمه همکاری داشته باشند. تأیید صلاحیت دلالان رسمی با بیمه مرکزی ایران است و پس از این تأیید است که پروانه دلالی صادرمی شود. شرکتهای بیمه نیز پس از تأیید بیمه مرکزی ایران برای نمایندگان خود گواهینامه فعالیت صادر می کنند

قرارداد بیمه چند نوع شرایط دارد ؟ سه نوع : (1) شرایط عمومی ; (2) شرایط خصوصی ; و (3)شرایط ویژه

شرایط عمومی : شرایطی است که برای تمام بیمه گذاران یک رشته یکسان است و در پشت بیمه نامه چاپ می شود (مانند شرایط عمومی بیمه آتش سوزی ،شرایط عمومی بیمه بدنه اتوموبیل و...)

شرایط خصوصی : مخصوص یک ، بیمه گذار معین است و مشخصات بیمه گذار ، موضوع بیمه ، حق بیمه ، خطرهای بیمه شده ،مدت قرارداد (شروع و خاتمه ) و میزان تعهد بیمه گر در آن قید می شود

شرایط ویژه : مخصوص موارد خاصی است که بین بیمه گر و بیمه گذار توافق می شود (مانند بیمه بودن یکی از خطرهای استثناء شده ).

خطرهای استثنا شده کدامند ؟ خطرهایی هستندکه خسارت ناشی از آنها جزو تعهد بیمه گرنیست . این خطرهاکه استثناآت استاندارد نامیده می شوند،عبارتند از : (1)خطر جنگ ; (2) خطر انرژی هسته ای و مواد رادیو اکتیو; و(3) خطر برخورد امواج صوتی .

وظایف بیمه گذار چیست ؟ وظایف بیمه گذار عبارت است از : (1) دادن اطلاعات دقیق در پیشنهاد بیمه تا بیمه گر بتواند حق بیمه صحیح را تعیین کند; (2) پرداخت به موقع حق بیمه ; (3)حفاظت از موردبیمه درحد متعارف بدون توجه به وجود بیمه ; (4) اعلام تشدید خطر (اگر مورد بیمه براثر عمل بیمه گذار یا عمل شخص ثالث تشدید شود مراتب باید به اطلاع بیمه گر برسدو با صدور الحاقیه تأیید شود); و (5)اعلام بهنگام وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است .

بیمه گذار چقدر فرصت دارد تا وقوع حادثه منجر به خسارت را به اطلاع بیمه گربرساند ؟ تا پنج روز ازتاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه ; قبل از اینکه آثار حادثه از میان برود و بیمه گر بتواند کارشناس خود رابرای ارزیابی خسارت و میزان تعهد خود اعزام کند.

چه زمانی خسارت برای بیمه گر اثبات شده تلقی می شود و باید خسارت را بپردازد ؟ اگر چهار مورد زیر برای بیمه گر ثابت شود، خسارت رامی پردازد : (1) خطر بیمه شده اتفاق بیفتد;(2) براثر تحقق خطر بیمه شده ، خسارت وارد شود; (3)خسارت وارده مستقیم از خطر بیمه شده ناشی شود; و (4)اموال خسارت دیده ، همان اموالی باشد که بیمه شده است (بیمه گذار درهنگام اعلام خسارت باید فهرست اموال خسارت دیده ومیزان تقریبی خسارت وارده را به بیمه گراعلام کند).

شرکت بیمه ،خسارت را چگونه می پردازد؟ شرکت بیمه ، خسارت را به پول نقد پرداخت می کند،مگراینکه حق تعمیر یا جایگزینی مورد بیمه در بیمه نامه پیش بینی شده باشد. در آن صورت بیمه گر باید درمدت متعارف ، تعمیر یا جایگزینی را انجام دهد.

شرکتهای بیمه ، در فاصله بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ، چگونه از حق بیمه هایی که ازمردم دریافت می دارند، نگهداری می کنند؟ موسسه های بیمه ، از محل جمع آوری حق بیمه ها، ذخایری را برنامه ریزی می کنند که این ذخایر، خود منبع عظیم سرمایه گذاری است .برابر قانون ، این ذخایر، در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شوند به نحوی که علاوه بر تأمین سود تضمین شده برای بیمه گذاران به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد است و به شکوفایی اقتصاد نیز یاری می رساند.

پیامدهای ناگوار مالی ناشی از وقوع انواع حوادث بر ثروت و داراییهای ملی را چگونه می توان جبران کرد؟ از مهمترین آثاراقتصادی بیمه ، حفظ توان مالی بیمه گذار درخصوص اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است که جزئی ازثروت ملی محسوب می شوند.

سرمایه گذار، چگونه می تواند باخیال راحت سرمایه گذاری کند؟ سرمایه گذاری هادر مقابل انواع خطرها از طریق بیمه تضمین می شود ودرصورت بروزخسارت ، شرکت بیمه آن رامی پردازد.

آیا قرارداد بیمه وتغییرات آن می تواند شفاهی باشد؟ خیر. بیمه نامه که سند قرارداد بیمه است باید کتبی باشد وهرگونه تغییردر مفاد آن به درخواست کتبی بیمه گذار وموافقت بیمه گر باصدور برگه ای به نام الحاقیه صورت می گیرد.

فرانشیزچیست ؟ درصد یا مبلغی از خسارت است ، و جبران آن برعهده خودبیمه گذار. وجودبیمه نامه نبایدموجب سهل انگاری بیمه گذارشود. بیمه گذار، همان طور که از اموال خود مراقبت می کندباید از اموال بیمه شده هم مراقبت به عمل آورد. وجودفرانشیزموجب می شود که بیمه گذار درحفظ و نگهداری موضوع بیمه جدی باشد. فرانشیز موجب حذف خسارتهای جزئی می شود که به تبع آن هزینه های اداری و عملیاتی بیمه گر کاهش می یابد.

آیا استهلاک ،بیمه شدنی است ؟ استهلاک و کهنگی براثر استفاده ، بیمه شدنی نیست و هنگام پرداخت خسارت ، استهلاک کسرمی شود. زیرا ریسک بیمه پذیر باید اتفاقی و احتمالی باشددر حالی که استهلاک امری حتمی و اجتناب ناپذیر است .

برخی از بیمه گذاران ، قرارداد بیمه برای اموال خود رابراساس ارزشهای مندرج در دفاتر مالی خویش تنظیم می نمایند. بیشتر بیمه گذارانی که ازمیزان خسارت پرداختی رضایت ندارند، از این گروه هستند، علت چیست ؟ بیمه گذاربرای دریافت خسارت کامل ، باید اموال خود را به ارزش روزبیمه کند. درصورتی که این دسته از بیمه گذاران ،اموال خودرا به ارزش دفتری من استهاک مالی بیمه می کنند که معمولا کمتر از ارزش واق است و طبق ماده 10 قانون بیمه ، خسارت به نسبت ارزش بیمه شده به ارزش واقعی پرداخت می شو.

در ایران ، کدامین سازمان یا دستگاه از منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان حمایت می کند؟ بیمه مرکزی ایران ، علاوه بر نظارت ، کنترل وهدایت امربیمه در کشور، وظیفه حفظ حقوق بیمه گذاران وبیمه شوندگان را نیز برعهده دارد.

مشکل هزینه های جراحی و بستری شدن دربیمارستان را چگونه می توان با بیمه حل کرد ؟ هزینه های روزافزون درمانی ، به ویژه هزینه های جراحی وبستری شدن در بیمارستان ، یکی از مشکلات جدی خانواده هاست .این هزینه ها را با پرداخت حق بیمه سرانه معینی می توان بیمه کرد.

حادثه چیست و چه خطرهایی در بیمه حوادث بیمه می شوند ؟حادثه عبارت است از واقعه ناگهانی شدید که مستقیمبراثریک نیروی خارجی و بدون اراده بیمه شده سبب فوت ،نقص عضو یا صدمه جسمانی وی شود. ترس ووحشت ،صدمه محسوب نمی شودوصدمات عصبی تنها اگرناشی ازآسیبهای عضوی باشند، مشمول بیمه می گردند.

امروزه ، بیش از هر زمان دیگری ، جاده ها پر رفت و آمدشده اند و خطرها هم بیشتر در کمین . چگونه می توان باخاطری آسوده مسافرت کرد؟ با خرید بیمه حوادث مسافرت .

بیمه حوادث برچند نوع است ؟ بیمه حوادث انواع مختلفی دارد که برخی از آنها به شرح زیراست : (1)تمام اوقات ; (2) ناشی از کار; (3) زندگی خصوصی ; (4)ورزشی ; (5) رانندگی ; (6) مسافرت باهواپیما; (7) مسافرت با هرنوع وسیله نقلیه ; (8) سرنشینان وسایل نقلیه موتوری زمینی .

فایده بیمه اتکایی چیست ؟

هرگاه تأسیسات زیربنایی که از محل ذخایر محدود ارزی ساخته شده (مانند نیروگاهها، سدها و مجتمعهای صنعتی )براثرحادثه ای دچار خسارت شود، به سهولت خسارت وارده تأمین و نیاز ارزی آن از محل آن بخش از خسارت که از شرکتهای بیمه اتکایی خارجی دریافت می گر دد،تأمین می شود.

 

نقش بیمه در توسعه صادرات و سرمایه گذاری چگونه است؟

همانطور که در پاسخ سوال اول شما گفتم باید دید در گسترش صادرات و سرمایه گذاری نگرانی سرمایه گذار و صادر کننده چیست، وقتی کالایی به خارج صادر میشود، بیمه باربری کالا را تا مقصد پوشش میدهد، حالا اگر آمدیم و دریافت کننده کالا سرمایه صادرکننده را به خطر انداخت تکلیف چیست؟ باید صادرکننده های ما به این باور برسند که وقتی طلب آنها در کشورهای خارجی سوخت میشود، شرکت بیمه به سادگی و با کمال حسن نیت زیان آن ها را جبران می کند بدون اینکه بیمه گذار را به تقلب و ساخت و پاخت و ......... متهم کند و بقول گفتنی علی بماند و حوضش .....

اگر ما صادر کننده را به این باور برسانیم، مطمئناً صادرات چه در زمینه کالا و چه در زمینه خدمات از رشد بسیار خوبی برخوردار خواهد شد.

2ـ بیمه چه نقشی در توسعه کشور بطور کل و بطور اخص توسعه اقتصادی می تواند داشته باشد؟

اگر ما به اقتصاد مثل یک چرخه نگاه کنیم، خیلی ساده متوجه می شویم که در اقتصاد یک جامعه اجزای متفاوتی وجود دارند که همه آنها به هم وابسته هستند، این وابستگی خیلی زنده است و حیات هر کدام از این چرخه ها به حیات و زندگی بقیه اجزاء آن چرخه وابسته است.

شما فرض کنید بهترین کارخانه اتومبیل سازی را داشته باشید ولی جاده ای برای تردد ماشین وجود نداشته باشد یا بالعکس بهترین اتوبانها را بسازید بدون اینکه ماشینی وجود داشته باشد.

بیمه هم یکی از اجزاء چرخه اقتصادی می باشد، صرف اینکه شرکت های بیمه به تکنیک های خیلی بالا دسترسی پیدا کنند، بدون اینکه مصرفی برای آنها داشته باشند نمی تواند پیشرفت به حساب بیاید، همین طور هم اگر اجزای دیگر اقتصاد بخواهند پیشرفت کنند بدون وجود یک بیمه پیشرفته این امکان وجود ندارد.

ما از زمان قاجار صادر کننده نقت هستیم ولی هنوز که هنوز است متأسفانه قادر به بیمه کردن محمولات نفتی (نفت خام) نیستیم. به نظر من باید در مورد نقش بیمه در توسعه کشور یک بازنگری جدی داشته باشیم.

فرستنده: بی تقصیر
منبع: بیمه ایران